RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa;
  2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się listownie na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne Polskie Towarzystwo Zootechniczne ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczenia konferencji:
    LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Hodowla i chów zwierząt w Polsce - od tradycji do nowoczesności -  100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” w dniach 21-23 września 2022 r., w Krakowie;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty organizujące ww. konferencję – w wymaganym zakresie – organy administracji państwowej, uprawnione do tego z mocy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji – 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zrealizowana konferencja;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udziału w konferencji.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK