Konkurs Młodych Naukowców

Regulamin Konkursu Młodych Naukowców

 

 § 1

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego,
Koło w Krakowie.

 § 2

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu naukowego młodych naukowców oraz popularyzacja wyników ich badań.

 § 3

Zgłoszenia na Konkurs będą przyjmowane do 1 lipca 2022 r.

 § 4

1.      Prelegentami prac podczas Sesji mogą być studenci i absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora  i nie ukończyli 35 lat.

2.      Do Konkursu mogą przystąpić tylko uczestnicy Zjazdu, deklarujący to w formularzu zgłoszeniowym.

3.      W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci (I miejsca) poprzednich edycji.

4.      Uczestnik Konkursu powinien być wiodącym autorem prezentowanej pracy.

 § 5

1.      Praca powinna być napisana zgodnie z warunkami stawianymi opracowaniom naukowym.

2.      Akceptowane będą prace w języku polskim lub angielskim.

3.      Na prezentację prac przeznacza się 10 minut, a  na dyskusję 5 minut.

4.      Ocenie będzie podlegać zarówno wartość merytoryczna pracy jak i sposób prezentacji.

 § 6

Przewodniczący Koła PTZ w Krakowie powołuje przewodniczącego i członków Komisji Konkursowej.

 § 7

Komisja Konkursowa ocenia wstępnie zgodność pracy z warunkami Konkursu, a następnie dokonuje ostatecznej oceny prac i podejmuje decyzję o przyznaniu określonej nagrody.

 § 8

Przewiduje się nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia. Komisja Konkursowa ma prawo nieprzyznawania nagród lub innego ich podziału.

 § 9

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończeniu Zjazdu.

 § 10

Obsługę techniczną Konkursu prowadzi Biuro PTZ, Koło w Krakowie.

 

Streszczenia prac należy przesyłać na adres Przewodniczącej Sekcji Młodych Naukowców: prof. dr hab. Doroty Kowalskiej, tel.  +48 666 081 256, e-mail: dorota.kowalska@iz.edu.pl, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa

                                                                                                               

                                         Przewodnicząca Koła PTZ w Krakowie

                                           Prof. dr hab. Joanna Makulska

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK